Giới thiệu

Cơ quan dịch vụ tài chính quốc tế (IFSC)

IFSC là cơ quan tài chính hợp pháp uỷ quyền cho các công ty dịch vụ tài chính ở Belize. Ngoài vai trò giám sát các công ty dịch vụ tài chính, nó cũng đề ra những chính sách và đưa ra lời khuyên cho chính phủ. Họ phải bảo đảm các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tuân thủ theo việc thực hành tốt nhất trong ngành này.

Theo quy định môi giới IFSC,nguồn vốn được yêu cầu với IFSC tối thiểu là USD 500,000.

Belize cũng có làm cam kết ở mức chính trị nhằm tuần thủ những chủ trương của Liên Hiệp Quốc.

Số giấy phép IFSC: 000331/48

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Translate »